top of page

INSTRUKCJA HASŁA BIOGRAFICZNEGO

Hasło biograficzne składa się z:

- hasła wywoławczego,

- życiorysu,

- dokumentacji,

- nazwiska autora

1. Hasło wywoławcze to: nazwisko, imię (imiona) lub tylko imię, ewentualnie

herb; pseudonimy, kryptonimy, ramowe daty życia, określenie zawodu lub charakteru działalności:

 •  pod imieniem podaje się biogramy udzielnych władców, członków rodzin panujących lub osób nie 
  posiadających nazwiska rodowego. W ostatnim przypadku można zamieścić identyfikujące bliższe określenie, 
  np. 
  Benedykt z Koźmina,

 • bezpośrednio po nazwisku zamieszcza się w nawiasie jego ewentualne formy oboczne,

 • w przypadkach zmiany nazwiska biogram podaje się pod formą najbardziej przyjętą, podając inne 
  brzmienie nazwiska w odsyłaczu,

 • podobnie czyni się przy biogramach kobiet zamężnych, tj. jako hasło wywoławcze podaje się nazwisko, 
  pod którym prezentowana osoba była bardziej znana, a pozostałe zamieszcza się w odsyłaczu,

 • hasłem wywoławczym biogramu może być również pseudonim, jeśli on właśnie utrwalił się szczególnie 
  w świadomości społecznej (i również niezbędny jest odsyłacz),

 • nazwiska i imiona obce należy podawać w brzmieniu oryginalnym lub najczęściej stosowanym za życia osoby opisywanej; w przypadku nazw osobowych wyrażonych w językach posługujących się alfabetami nie łacińskimi należy 
  stosować transliterację, np. Daragan Nikołaj Pietrović,

 • po nazwisku podaje się imię lub imiona z wybiciem najczęściej używanego, imiona zakonne zamieszcza się po 
  imionach pierwotnych,

 • w biogramach osób pochodzenia szlacheckiego (do końca XVIII w.) po imionach podaje się herb,

 • pseudonimy i kryptonimy wymienia się w układzie alfabetycznym,

 • daty ramowe życia nie ujmują dat dziennych i miesięcznych, np. 1900-1988. Jeśli nie można ich dokładniej określić, podaje się w przybliżeniu, np. ok. 1400 lub też I poł. XIX w.

 • określenie zawodu, charakteru działalności winno mieć formę lakoniczną, np. publicysta, uczestnik Wiosny 
  Ludów,

 • stanowiska i urzędy podaje się tylko najważniejsze, np. generał, profesor, kapitan,

 • w biogramach cudzoziemców zaznacza się narodowość lub kraj pochodzenia.

 

2. Życiorys:

 • dzień, miesiąc urodzenia, miejscowość (przy mniej znanych podać wyjaśnienie, np. k. Kępna lub Pleszewskie). Osoby urodzone w byłym zaborze rosyjskim – daty wg obecnie używanego kalendarza gregoriańskiego,

 • rodzice: imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, zawód ojca (ewentualnie zawód matki lub jej sfera działalności) lub pochodzenie społeczne czy zawodowe rodziców, w niektórych przypadkach informacje o rodzeństwie,

 • przebieg wychowania i wykształcenie,

 • chronologiczne przedstawienie najważniejszych wydarzeń życiowych ( w przypadku osób o wielotorowej działalności uszeregowanie wg działów). Działalność zawodowa, społeczna, funkcje, stanowiska, twórczość, ewentualnie stan  majątkowy, istotne zmiany miejsca pobytu, ważniejsze odznaczenia, nagrody, fakty z życia osobistego. Konieczność szczegółowego zaakcentowania związków z regionem. Biogramy naukowców, literatów, artystów należy zaopatrzyć w ogólną charakterystykę ich osiągnięć, wymieniając jedynie dzieła najważniejsze (tytuł, miejsce, rok wydania,  wystawienia), w przypadkach wynalazków, ważniejszych nagród należy również podać rok i miejsce,

 • wydarzenia szczególnie istotne dla opisywanej postaci zaopatrywać w ewentualne dokładne daty (dzień, miesiąc),

 • ze względu na charakter wydawnictwa zachodzi potrzeba omawiania stanu wiedzy, obiektywnego relacjonowania  faktów. Wysuwanie nowych poglądów winno być w tekście wyraźnie zaznaczone,

 • data i miejsce śmierci, miejsce śmierci, miejsce pochowania,

 • ewentualne informacje o stosunkach rodzinnych( imię, nazwisko, pochodzenie społeczne lub zawód męża-żony, data zawarcia związku małżeńskiego). W stosunku do współmałżonków znaczących można zamieścić krótką  charakterystykę działalności, imiona dzieci i ewentualnie rozszerzenie informacji o ich działalności dla regionu,

 • jeśli opisywana osoba przeszła do legendy lub stała się wzorem postaci literackiej, należy podać o tym zwięzłą  informację,

 • w stosunku do osób mających znaczenie ponadregionalne zachodzi konieczność zminimalizowania wiadomości  ogólnych przy równoczesnym zaakcentowaniu działań wskazujących wyraźnie na związki z regionem.

 

3. Dokumentacja:

- w dokumentacji należy przedstawić źródła i opracowania akcentujące związki prezentowanej osoby z regionem,

- opisy oddzielamy średnikiem, grupy opisów myślnikiem.

I. Źródła drukowane:

Słowniki, encyklopedie, bibliografie osobowe, monografie osób, herbarze (Szeregowanie: Polski Słownik Biograficzny,  Wielkopolski Słownik Biograficzny, inne słowniki biograficzne, encyklopedie, bibliografie osobowe, monografie osób,  pozostałe prace w porządku chronologicznym; w przypadku PSB i WSB należy podać w nawiasie nazwisko i inicjał  imienia autora hasła) a pozostałe zob. Grabowski

II. Opracowania (w układzie chronologicznym) :

 1. Druki zwarte (nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł, miejsce i rok wydania. W dziełach wielotomowych po tytule tom, miejsce i rok wydania).

 2. Rozprawy w pracach zbiorowych (nazwisko autora, inicjał imienia,[W:] tytuł pracy zbiorowej, redaktor, miejsce i rok wydania, strony.

 3. Prace drukowane w czasopismach (nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozprawy, tytuł czasopisma, rok (rocznik), numer.

III. Informacje w czasopismach (w układzie alfabetycznym tytułów czasopism: tytuł czasopisma, rok, numer).

IV. Archiwalia:

 1. Informacje o zachowanej, nieopublikowanej spuściźnie (ewentualnie podanie miejsca przechowywania).

 2. Źródła archiwalne (nazwa archiwum i zespołu akt , sygnatura).

 3. Informacje i relacje osób (nazwisko i imię, ewentualne związki z osobą opisywaną, np. syn).

V. Informacje o ikonografii – miejsce przechowywania lub lokalizacja reprodukcji portretów i fotografii. Wymienić pomniki, tablice pamiątkowe  związane z regionem.

 

4.Biogram podpisywany jest pełnym imieniem i nazwiskiem autora.

 

5. Uwagi ogólne:

 • objętość do 3 stron maszynopisu znormalizowanego,

 • tekst należy pisać jednostronnie z podwójną interlinią i marginesami (4 cm z lewej i 1 cm z prawej strony). Jedna  strona nie powinna zawierać więcej niż 30 wierszy

 • autor przesyła biogramy w formie elektronicznej na adres mailowy b.celer@interia.pl, w temacie maila wpisując:  Pracownia Biograficzna,

 • termin opracowania wyznacza redakcja, która przeprowadza wstępną weryfikację tekstu, kieruje go do recenzji lub  zwraca się do autora o uzupełnienie wskazanych fragmentów. Redakcja może też przesłać autorowi  uwagi  recenzentów, proponując autorską korektę tekstu.

 • redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia nadesłanego materiału oraz wprowadzenia poprawek językowych  i ujednolicenia tekstu.

bottom of page