top of page

REGULAMIN WYDAWNICTWA

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Wydawnictwo Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (w skrócie Wydawnictwo Naukowe KTPN), zwane dalej „Wydawnictwem” jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie Statutu KTPN.

 

2. Wydawnictwem kieruje Komisja Wydawnicza, która jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na okres kadencji władz Zarządu.

 

 

Organizacja Wydawnictwa

 

§ 2

 

1. W skład struktury Komisji Wydawniczej wchodzą:

1)  Przewodniczący Komisji Wydawniczej,

2) Sekretarz naukowy Komisji Wydawniczej.

3) Kolegia redakcyjne czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe KTPN, w skład których wchodzą: redaktorzy naczelni czasopism, sekretarze redakcji czasopism, redaktorzy tematyczni, redaktorzy językowi, redaktorzy statystyczni.

 

2. Sekretarza Wydawnictwa powołuje i odwołuje Zarząd Towarzystwa na wniosek Przewodniczącego Komisji Wydawniczej

 

3. Przewodniczący Komisji Wydawniczej powołuje i odwołuje redaktora naczelnego czasopisma, redaktorów tematycznych i językowych oraz sekretarza redakcji czasopisma.

 

 

Zasady finansowania Wydawnictwa

 

§ 3

 

1. Nadzór w zakresie gospodarki finansowej Wydawnictwa sprawuje Skarbnik i Komisja Rewizyjna

 

2. Wydawnictwo swoją działalność finansuje:

1) ze środków Towarzystwa w przypadku realizacji pozycji planu wydawniczego;

2) ze środków zleceniodawcy w przypadku pozycji zleconych poza planem;

3) z innych źródeł.

 

3. Przychody ze sprzedaży publikacji są przychodami Towarzystwa.

 

4. Ewidencję przychodów i kosztów Wydawnictwa prowadzi Księgowość Towarzystwa.

 

 

Zasady publikacji w Wydawnictwie

 

§ 4

 

1. Towarzystwo finansuje lub współfinansuje wydanie indywidualnych publikacji pod warunkiem dysponowania przez Towarzystwo środkami finansowymi na ten cel.

 

2. Towarzystwo nie gwarantuje autorom publikacji (zarówno w formie artykułów, monografii, skryptów itp.) honorarium.

 

3. Autorzy mogą ubiegać się o wydanie pracy w Wydawnictwie KTPN jedynie po podpisaniu stosownej umowy z Towarzystwem.

 

4. Do druku kwalifikowane są tylko zrecenzowane publikacje.

 

 

Zadania Wydawnictwa

 

§ 5

 

1. Do zadań szczegółowych Wydawnictwa należy:

1) opracowanie zbiorczego planu wydawniczego i przestrzeganie jego realizacji od strony finansowej i rzeczowej,

2) wydawanie czasopism naukowych, monografii oraz innych publikacji,

3) przechowywanie oryginałów recenzji i oświadczeń autorów,

4) współpraca z drukarniami, autorami i recenzentami,

5) magazynowanie oraz sprzedaż wydanych publikacji,

6) administrowanie stroną internetową wydawnictwa,

7) opracowanie długofalowej koncepcji działalności wydawnictwa,

8) dystrybuowanie bezpłatnymi egzemplarzami,

9) współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie nadawania wydawanym publikacjom numerów ISSN, ISBN oraz e-ISSN,

10) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności wydawniczej.

 

2. Wszystkie wymienione w ust. 1 pkt 1) – 10) zadania Wydawnictwo realizuje przy pomocy członków Towarzystwa.

 

 

Odpowiedzialność za mienie

 

§ 6

 

1. Mienie Wydawnictwa znajduje się w magazynie Towarzystwa.

 

2. Prezes Towarzystwa odpowiada solidarnie z członkami Towarzystwa  mającymi dostęp do magazynu za mienie Wydawnictwa.

 

 

 

 

 

Zadania Przewodniczącego Komisji Wydawniczej

 

§ 7

 

1. Przewodniczący Komisji Wydawniczej planuje, organizuje i koordynuje pracę Wydawnictwa.

2. Do Przewodniczącego w szczególności należy:

1) monitorowanie i ocena planu wydawniczego i finansowego,

2) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju Wydawnictwa,

3) podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach spornych dotyczących wydania publikacji lub artykułów naukowych,

4) sporządzania sprawozdania rocznego z działalności Wydawnictwa,

5) podejmowanie działań zmierzających do wykluczenia przejawów nierzetelności naukowej – zapobieganie przypadkom ghostwriting i guest authorship oraz przestrzegania zasad etyki publikacyjnej.

 

 

Zadania Sekretarza Wydawnictwa

 

§ 8

 

1. Sekretarz Wydawnictwa czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji planów wydawniczych.

 

2. Do obowiązków sekretarza należy:

1) współpraca z autorami, recenzentami, drukarniami,

2) przygotowywanie wniosków w ramach konkursów dofinansowujących działalność wydawniczą,

3) przygotowywanie wniosków i projektów umów z recenzentami,

4) współpraca z Biblioteką Narodową w zakresie nadawania wydawanym publikacjom numerów ISSN, ISBN oraz e-ISSN,

5) współpraca z redakcjami czasopism w zakresie nadawania numerów DOI,

6) współpraca z bazami indeksującymi czasopisma naukowe.

 

 

 

Obowiązki redaktora naczelnego czasopisma

 

§ 9

 

1. Redaktor naczelny czasopisma nadzoruje całokształt prac redakcyjnych związanych
z przygotowaniem danego numeru czasopisma, w szczególności:

1) przyjmuje i kwalifikuje artykuły i inne materiały przeznaczone do publikacji oraz wyznacza recenzentów zewnętrznych,

2) podejmuje na podstawie otrzymanej recenzji ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułów lub innych materiałów oraz nadzoruje realizację poprawek zleconych przez recenzenta,

3) ustala listę recenzentów,

4) współpracuje z sekretarzem wydawnictwem w kwestiach dotyczących ostatecznej redakcji tomu lub numeru, jego korekty i innych prac redaktorskich,

5) wysuwa propozycje dotyczące kolportażu tomu lub numeru czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych, w bazach indeksacyjnych oraz na krajowym
i międzynarodowym rynku wydawniczym.

 

2. Redaktor naczelny może odmówić publikacji artykułu w czasopiśmie bez konieczności jej uzasadniania.

 

 

Obowiązki redaktora tematycznego

 

§ 10

 

1. Do zadań redaktora tematycznego należy:

1) wstępna ocena poziomu naukowego artykułów zgłoszonych do publikacji,

2) weryfikacja materiałów przeznaczonych do czasopism naukowych,

3) proponowanie recenzentów,

4) przygotowanie edytorskie i dostarczenie artykułu recenzentom,

5) przekazanie kompletu materiałów (tekstu oraz recenzji) do sekretarza redakcji,

6) sprawdzenie poprawności złożenia publikacji przez drukarnię.

 

 

Obowiązki sekretarza redakcji czasopisma

 

§ 11

 

1. Do zadań sekretarza redakcji czasopisma należy:

1) współpraca z redaktorem naczelnym i redaktorami tematycznymi,

2) współpraca z autorami i recenzentami,

3) współpraca z sekretarzem wydawnictwa,

4) administrowanie stroną internetową czasopisma,

5) współpraca z bazami indeksującymi czasopisma naukowe,

6) przekazanie kompletu materiałów (tekstu i recenzji) z danego numeru lub tomu do sekretarza wydawnictwa,

7) sprawdzenie poprawności złożenia publikacji przez drukarnię.

 

 

Wytyczne dla autorów

 

§ 12

 

1. Autorzy zawierają z Wydawnictwem umowę, w której między innymi oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej publikowana ani nie została złożona do innego wydawnictwa. W umowie zawarta jest także informacja o bezpłatnym zrzeczeniu się autora praw autorskich do wydawania i rozpowszechniania materiałów na rzecz Wydawcy (zgodnie z art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.), jeśli praca zostanie zaakceptowana do druku. Tym samym autor (autorzy) zobowiązują się nie publikować nigdzie artykułu w jakimkolwiek języku bez pisemnej zgody Wydawcy.

 

2. Do materiałów wcześniej opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę Wydawcy oraz Autorów oryginalnej pracy na ponowne wydanie.

 

3. Zasady publikowania w czasopismach naukowych:

1) każdy artykuł powinien zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim; nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacjami (pełne nazwy); streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

2) objętość artykułu powinna wynosić przynajmniej połowę arkusza wydawniczego, czyli około 20.000 znaków typograficznych,

3) autor może zgłosić jednorazowo tylko dwa artykuły do jednego numeru czasopisma,

4) tekst musi być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi opublikowanymi na stronie internetowej czasopisma,

5) w przypadku konieczności dokonania poprawek lub skrótów tekst będzie zwrócony autorowi, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez redakcję.

 

 

Organizacja procesu wydawniczego

 

§ 13

 

1. Przewodniczący Komisji występuje o przyznanie numerów ISBN i ISSN.

 

2. Po przyjęciu pracy do druku po recenzji i naniesieniu ewentualnych poprawek autorskich Sekretarz Wydawnictwa przekazuje wydruk do opracowania redakcyjnego.

 

3. Wydawnictwo może zlecać wszelkie prace związane z procesem wydawniczym, bez względu na rodzaj publikacji, innym podmiotom i osobom.

 

 

Zasady rozpowszechniania nakładu

 

§ 14

 

1. Wysokość nakładu będzie uzależniona od charakteru publikacji i możliwości finansowych Towarzystwa. W szczególnych przypadkach na wniosek autora, Redaktor Naczelny może zwiększyć lub zmniejszyć wysokość nakładu.

 

2. Wydawnictwo nieodpłatnie przekazuje publikacje następującym podmiotom:

1) bibliotekom, posiadającym status egzemplarza obowiązkowego,

2) redaktorom publikacji zbiorowych, recenzentom, autorom artykułów w publikacjach zbiorowych (bez względu na liczbę zamieszczonych artykułów) – po 1. egzemplarzu,

3) egzemplarze autorskie publikacji zwartych – 10 egzemplarzy dla każdego z autorów,

4) egzemplarze na potrzeby własne Towarzystwa.

 

3. Pozostałe egzemplarze zostają przeznaczone do sprzedaży.

 

 

Promocja i dystrybucja

 

§ 15

 

1. Informacje o nowościach Wydawnictwo zamieszcza na własnej stronie internetowej, oraz na wybranych dostępnych witrynach internetowych.

 

2. Oprócz tradycyjnej wersji papierowej Wydawnictwo może rozpowszechniać swoje publikacje w wersji elektronicznej (w postaci e-booka) na platformach cyfrowych wyspecjalizowanych firm.

 

3. Wydawnictwo może uczestniczyć w ogólnopolskich targach książki, może współorganizować promocje książek oraz może prezentować publikacje na konferencjach i imprezach tematycznie związanych z problematyką wydawanych książek, a także w zależności od potrzeb na innych uczelniach oraz w instytucjach naukowych. Informacje o promocjach i wydarzeniach towarzyszących Wydawnictwo z wyprzedzeniem zamieszcza na stronach internetowych.

 

4. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż książek dla indywidualnych odbiorców.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

Regulamin Wydawnictwa wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd KTPN.

bottom of page