top of page

PROCEDURA WYDAWNICZA I PROCES RECENZJI NAUKOWEJ

Procedura wydawnicza składa się z kilku etapów.

1. Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie monografii naukowej  do wydania. Autor, autorzy lub redaktor naukowy składają wniosek wraz z uzasadnieniem do Komisji Wydawniczej KTPN  osobiście lub drogą elektroniczną (adres e-mail: krzysztof.walczak@op.pl).

2. Publikacje naukowe zgłoszone do Wydawnictwa KTPN podlegają dwustopniowej procedurze recenzji. Każdy nadesłany tekst podlega wstępnej ocenie merytorycznej i technicznej dokonywanej przez Komisję Wydawniczą. Na tym etapie tekst jest kwalifikowany do etapu oceny zewnętrznej lub zostaje odrzucony.

3. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Wydawniczej wyznaczany jest recenzent i tekst jest przekazywany do recenzji.

Tytuł wprowadzany jest do planu wydawniczego i następują kolejne etapy procedury wydawniczej:
- podpisanie umowy wydawniczej, (Umowa wydawnicza)
- skierowanie utworu do recenzji naukowej,
- rezerwacja numeru ISBN, będącego w puli Wydawnictwa, dla wnioskującego autora.

4. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są procedurze recenzji naukowej. Procedura recenzowania tekstów naukowych jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z 2011 roku.

  • Wyboru recenzenta dokonuje Wydawnictwo.

  • Utwór może być recenzowany przez jednego lub kilku niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

  • Proces recenzowania odbywa się według modelu open peer review - otwarte recenzje, w którym autorzy tekstów i recenzenci znają wzajemnie swoją tozsamość.

  • Recenzji dokonuje pracownik naukowy posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie i wykształcenie do oceny danego tekstu, reprezentujący odpowiednią dyscyplinę naukową.

  • Recenzent sporządza recenzję na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem.

  • Recenzja ma formę pisemną.

  • Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu, określa trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność, wskazuje zauważone przez recenzenta błędy i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu oraz zawiera propozycje zmian w utworze.

  • Recenzja zawiera opinię o wydaniu utworu bez poprawek bądź z wymaganymi poprawkami, a autor zobowiązany jest do ich wprowadzenia lub o odrzuceniu pracy autora. Recenzent może wnioskować o ponownie przesłanie pracy po naniesieniu poprawek przez autora.

  • Na podstawie recenzji Wydawnictwo podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu utworu do druku. Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w formularzu recenzji. Decyzja Komitetu Wydawniczego jest ostateczna.

Wydawnictwo informuje Autora o wynikach recenzji i dalszych procedurach wydawniczych. Wydawnictwo publikuje teksty, które uzyskały pozytywną/e recenzję/e. Informacja o nazwiskach recenzentów jest uwidoczniona w każdej opublikowanej monografii naukowej.

Pozytywna recenzja wydawnicza jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą: 

- opracowanie redakcyjne,
- profesjonalny skład i łamanie,
- korekta językowa,
- korekta techniczna,
- projekt okładki,
- druk.

Na podstawie umowy Wydawnictwo dokonuje płatności za recenzje, profesjonalny skład i łamanie tekstu, korektę językową i techniczną, projekt okładki oraz druk. Wydawnictwo nie płaci honorarium autorskiego.

Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych, regulujących zakres obowiązków wydawnictwa i autorów oraz wszelkie sprawy prawne.

bottom of page